Doelen, kerntaken en aktiviteiten

geplaatst op 1 februari 2016 door Stichting MBKM

De Stichting voor Maatschappelijk Betrokken Klassieke Muziek heeft ten doel klassieke muziek op een maatschappelijk betrokken manier in te zetten. De stichting is opgericht op 18 oktober 2013. De artikelen, waarnaar verwezen wordt in ondergaande paragrafen, betreffen de artikelen uit het stichtingsstatuut.

1. Doelstelling, ex art. 2.1. Statuut:

De stichting heeft ten doel klassieke muziek op een maatschappelijk betrokken manier in te zetten. Zowel klassieke muziek als haar uitvoerenden, de musici, dienen een maatschappelijk belang. Klassieke muziek dient zich in te zetten voor maatschappelijke doelen als verbinding, ontwikkeling en het zorgdragen voor elkaar.

2. Kerntaken, ex art. 2.2. Statuut:

a. Het vergroten van het bewustzijn bij klassieke musici dat zij met hun kunst en vak een maatschappelijk belang kunnen dienen.

b. Het maatschappelijk betrokken en actief maken van het publiek van klassieke muziek.

c. Het bij elkaar brengen van publiek en uitvoerenden van klassieke muziek, in een gezamenlijk maatschappelijk doel.

d. Het uitvoeren van klassieke composities met een maatschappelijke boodschap in een vorm die recht doet aan de inhoud.

e. Het inzetten van klassieke muziek voor diegenen die in een kansarme of afhankelijke positie leven (kinderen in het algemeen, kinderen in achterstandsposities, sociaal achtergestelde volwassenen zoals werklozen, geestelijk beperkten, illegalen) zodat zij door middel van de klassieke muziek plezier kunnen beleven, zich kunnen ontwikkelen of contacten op kunnen doen.

f. Het verbinden van klassieke muziek met andere muziek- en kunstvormen door middel van uitingen met een maatschappelijk doel.

g. Het beschikbaar maken van klassieke muziek voor een breder publiek, bereiken van een ‘nieuw publiek’ met klassieke muziek. (art.2.2)

3. Werkzaamheden, ex art. 2.3. Statuut:

De stichting onderscheidt ten minste vier activiteiten ofwel werkzaamheden om de doelstelling te bereiken:

1. Projecten waarin de kerntaken verwezenlijkt worden

2. Contacten tussen professionele klassieke musici

3. Werven van fondsen en sponsoren

4. Het verzamelen en beschikbaar maken van knowhow

4. Werving van gelden

* Publieksopbrengsten van uitvoeringen.

* Aanvragen van subsidies bij overheden, culturele instellingen en bedrijven voor te ondernemen projecten

* Stimuleren van bijdragen van deelnemers aan projecten, in de vorm van niet uitkeerbare honoraria of giften.

* Stimuleren van donaties van individuen

5. Beschikken over het vermogen

5.1 Taakverdeling en bestuursverhoudingen

Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester aangewezen (art. 4.4). Bestuurders kunnen niet beschikken over het vermogen als ware het hun eigen vermogen (art. 5.4) De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuursleden (art. 13.2) Wijze waarop over het vermogen wordt beschikt Het beheer van het vermogen en de besteding daarvan is een taak van het bestuur (art. 5.1) Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten betreffende registergoederen (art. 5.2). Het bestuur laat zich informeren door de projectleiders over voorgenomen activiteiten, projectplannen, voortgangsrapporten, projectverslagen en het jaarverslag. De bijbehorende activiteitenbegrotingen, projectbegrotingen, projectuitkomsten en de jaarrekening vormen de financiële hoofdlijn waarmee over het vermogen wordt beschikt.

5.2. Uitvoering van beleid en toezicht daarop door het bestuur

Het beleid wordt uitgevoerd door projectleiders die rapporteren aan het bestuur.

6. Het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

* inkomsten uit activiteiten van de stichting;

* subsidies en giften;

* hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;

* andere baten.(art 3.1)

7. Uitkeringenbeleid

Uitkeringen dienen ter financiering van activiteiten om de doelstelling te bereiken. (art. 3.4) De stichting onderkent activiteitenlasten (uitvoering van projecten) en beheerslasten (voorbereiding en algemene ondersteuning)